Otázky a odpovědi

Zřizování komunikačních vedení a rozvodů

Tyto dále uvedené informace se týkají vlastníků bytových nebo nebytových prostor, které slouží jako předmět nájmu a jejich nájemcům. Pro lepší orientaci v souvislosti se zřizováním vnitřních komunikačních rozvodů uvádíme výňatek ze Zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Vnitřními komunikačními rozvody rozumíme nejen vedení uvnitř budovy, ale také případné vedení po vnějším plášti domu nebo střeše domu, pokud takové vedení rozvodů situace vyžaduje. Výňatek §104 z zákona 127/2005 Sb. byl pořízen z portal.gov.cz

§ 104
(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle 8 odst. 2 oznámil podnikání, je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle zvláštního právního předpisu43) a za splnění dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm
a) nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,
b) anténní stožáry včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky,
c) anténní stožáry včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky.
(2) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil podnikání, je oprávněn za splnění dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizí stavbě nebo v ní
a) vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů veřejné komunikační sítě a souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,
b) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky,
c) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky.
(3) Pro zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 písm. b) a c) uzavře podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti. Na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť je možno k zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 písm. b) a c) a 2 písm. b) a c) s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu. K výkonu oprávnění podle odstavce 2 písm. a) postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení písemný souhlas vlastníka nemovitosti.
(4) Nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podle odstavce 3 nebo prokáže-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, že vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení věcného břemene vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního předpisu44a). Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť může vykonávat oprávnění uvedená v rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva k dotčené nemovitosti ode dne vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.
(5) Omezení vlastnického práva nesmí být provedeno ve větším rozsahu, než je k dosažení účelu uvedeného v odstavcích 1 a 2 nezbytné.
(6) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je dále na základě prokazatelného oznámení vlastníkovi, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti oprávněn
a) v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s činnostmi uvedenými v odstavcích 1 a 2 a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích nemovitostech,
b) v nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem.42)
Prokazatelným oznámením se rozumí oznámení data a účelu vstupu či vjezdu na dotčenou nemovitost nebo kácení či oklešťování dřevin rostoucích na této nemovitosti, včetně oznámení činností, které v této souvislosti budou na nemovitosti vykonávány. Oznámení musí být učiněno s dostatečným předstihem.
(7) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen při výkonu oprávnění podle odstavců 1, 2, 6 a 12 co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníku, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Po vykácení nebo okleštění dřevin je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě, nedohodne-li se s vlastníkem dotčené nemovitosti jinak.
(8) Oprávnění uvedená v odstavcích 1 a 2 nenahrazují povinnosti podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť podle zvláštního právního předpisu.41)
(9) Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov. Opěrnými body nadzemního komunikačního vedení jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely či související elektronická komunikační zařízení tohoto vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, anténní nosič).
(10) Oprávnění z věcných břemen vzniklých podle tohoto zákona, či podle předchozích právních úprav přecházejí na právní nástupce podnikatelů, zajišťujících veřejnou komunikační síť, vlastníky či nabyvatele těchto vedení, či jejich části, jsou-li tito zároveň podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť.
(11) Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu.
(12) V případě poruchy nebo přerušení provozu komunikačního vedení nebo elektronického komunikačního zařízení je podnikatel oprávněný podle odstavců 1 a 2 oprávněn za účelem odstranění poruchy nebo přerušení provozu vstoupit na nemovitost, na níž je toto vedení nebo elektronické komunikační zařízení umístněno, bez souhlasu vlastníka, popřípadě správce nebo uživatele podle odstavce 6, nebylo-li ani při vynaložení přiměřeného úsilí možné vlastníkovi, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti vstup s dostatečným předstihem oznámit a takový souhlas získat. V takovém případě je tento podnikatel povinen bezodkladně oznámit vlastníku, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti provedení prací, jejich místo zabezpečit a zajistit následně uvedení dotčené nemovitosti do předchozího, popřípadě náležitého stavu.
(13) Dojde-li mezi vlastníkem nemovitosti a podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť ke sporu o rozsahu oprávnění uvedených v odstavcích 1, 2 a 6, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem.
(14) Právní vztahy odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť v souvislosti s omezením vlastnického práva vlastníka nemovitosti pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 se řídí občanským zákoníkem.
(15) Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru
a) příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu11) za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
b) zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.
Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem.
(16) Stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení sítě elektronických komunikací nese vlastník tohoto vedení.
 
11) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
41) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
42) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
43) § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb.
44a) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
 
Zdroj:

Jaký si mám nastavit SMTP Server

Pro příchozí poštu zůstává pop3 server vašeho e-mailového účtu. U některých e-mailových účtů je možné ponechat i smtp server Vašeho dodavatele například seznam.cz. návod na nastavení najdete po přihlášení do e-mailového klienta ze skupiny seznam.

Používate-li gmail návod je zde.

Používáte-li Seznam návod je zde

Odchozí poštovní server: 81.19.34.2

Nenašel jsem zde odpověď na mou otázku.

Váš dotaz nám zašlete na e-mail: firma.kabelnet@gmail.com

Kabelové připojení

kabelové připojení je dostupné zpravidla v panelových domech. Kabelové připojení dělíme na ethernetové jeho výhoda maximální dostupnost náklady pouze aktivační poplatek. druhý způsob je po koaxiálním kabelu zde jsou náklady přibližně 2000,- Kč jedná se o neinvazivní zásah zpravidla tam kde nelze vybudovat ethernetový rozvod a správce nebo majitel objektu nechce dovolit další rozvody v domě. tento rozvod má alternativu v přenosu po rozvodu energií 220V v domě. tento způsob lze použít i v rodinných domcích.

5 GHz

Bezdrátový přenos v pásmu 5 GHz jedná se o přenos který je zpravidla rychlejší než přenos na 2,4 GHz. Klientská zařízení jsou Však dražší než zařízení v pásmu 2,4 GHz.

2,4 GHz

Technologie používaná již několik let která se stala již osvědčenou. Cenové náklady na zařízení jsou nízké. Rychlost připojení dle podmínek se obvykle pohybuje okolo 4-6 mbit jde o technický limit zařízení na vzdálenost cca 0 - 500 metrů při přímé viditelnosti. Rychlost se zejména odvíjí od typu antény a vzdálenosti. Pásmo je nyní po otevření pásma 5 GHz volnější to znamená menší možnost rušení.

Co potřebuji pro připojení

Počítač s operačním systémem Linux a jeho verze, Windows 95 a vyšší, Apple. Na jiný nás prosím upozorněte. Instalační CD operačního systému. Síťovou kartu rozhraní RJ-45. Pokud nemáte upozorněte nás prosím technik Vám ji nainstaluje za poplatek. V místě instalace volný prostor v místě tažení kabelů a antény tedy u oken apod. Nezapoměnte nám sdělit skutečný počet připojovaných počítačů, aby jsme přizpůsobily dobu instalace. Určitě ani Vám by se nelíbilo pokud by jsme přijely pozdě, protože jsme instalovaly další 2 přípojky místo jedné u zákazníka před vámi.

Termín instalace denně Po - Pá 12 - 21 možno i později nebo o víkendu dle domluvy. Technik přijíždí zpravidla v rozmezí +- 60 minut nebo volá telefonicky s odůvodněním zpoždění. Obvykle se jedná o dopravu v městě Praha nebo nedodržení dodání materiálu některým s dodavatelů. Instalace se podřizuje povětrnostním podmínkám zejména led, sněžení, bouřka, déšť v těchto případech s ohledem na dobu trvání může být instalace rozdělena nebo přesunuta.

Platíte pouze použitý materiál a aktivační poplatek u standartní instalace.

Jakým způsobem to celé funguje

Protože se na webech množí otázky jak to celé funguje v následujících řádcích se budeme snažit Vám to přiblížit. V síti jsou používány všechny druhy technologií tedy optické, metalické (ethernet) kabely, dále používáme rádiové linky a to v licencovaných pásmech nebo v volných kmitočtech nesprávně nazývaných WiFi podle volného pásma 2,4 GHz. Používané kmitočty jsou 2,4 GHz (Praha, Milovice pouze servisní AP a 1 klient) přenosová rychlost 1 - 5 Mbit dle vzdálenosti od přístupového bodu. 5GHz v normě 802.11a/n přenosová rychlost v 802.11a do 5 - 15 Mbit (Praha)a v 802.11n 10 - 50 Mbit (Praha, Milovice). 10GHz přenosové rychlosti 10 - 300Mbit nejsou určeny pro koncová připojení, ale pro páteřní linky zásobující jednotlivé lokality nebo přístupové body. 11,13,18,26,38 GHz přenosové rychlosti 10 - 500 Mbit licencovaná pásma pro páteřní spoje. 70 -80GHz přenosové rychlosti 1,2 - 2,4 GBit také pro páteřní spoje.

Obvyklý způsob zapojení u jednotlivých připojení je zařízení pracující v normě 802.11n na provozním kmitočtu 5GHz. Na vyžádání klienta nebo při požadavku na nižší rychlost je možné připojení na kmitočtu 2,4 GHz tzv. WiFi. U bytových domů je připojení podle počtu uživatelů zařízením v pásmu 5GHz 802.11n nebo 10 a více GHz dále rozvedených optickým nebo metalickým kabelem. Tímto způsobem funguje většina sítí v ČR a to včetně Milovic odkud tyto dotazy vzešli.

Nízké ceny připojení a jejich stálost

Na základě časté otázky zda plánujeme zvyšovat ceny po nabrání více klientů v lokalitách kde jsou nízké tarify řady SC zaváděny, odpovídáme ceny zvyšovat nehodláme. Jedinou situací kdy k zvýšení ceny může dojít je vliv tzv vyšší moci tedy například stát uvalí na Internet spotřební daň jako u benzínu a podobně. Tato situace ovšem postihne všechny dodavatele konektivity a bude na jejich uvážení jestli toto promítnou do ceny. Jako příklad, že i tato situace nemusí být důvodem k zvýšení ceny lze uvést, že letošní zvýšení DPH z 19 na 20% jsme do ceny nepromítly a naopak jsme zvýšily rychlost připojení.

Stálost cen považujeme za jednu ze základních priorit naší sítě a vše pečlivě konzultujeme s klienty.

Co je garantované připojení

Do naší sítě je možné se připojit linkou s garantovanou konektivitou. Tyto vyhrazené linky jsou ideální pro připojení domácích kanceláří, velkých firem, dalších sítí, pro přeprodej internetové konektivity nebo pro zákazníky kladoucí vyšší nároky na připojení. Připojení je vhodné tedy tam, kde je vyžadována garance základní rychlosti a případným servisem v krátké době.

Vyhrazené linky jsou symetrické a propustnost linek je v obou směrech zaručena. Ke garantovaným linkám zdarma přidělujeme vždy veřejné IP adresy dle domluvy s uživatelem. Žádné datové limity ani FUP nejsou na těchto linkách aplikovány. Základní rychlost je 1:1 dynamicky navýšená rychlost má agregaci 1:3 - 8 a je pro zákazníka bonusem kdy může využít vyšší rychlost než objednanou neagregovanou.

Kabelnet.cz poskytuje garantované linky od 1Mbps do 1,2 Gbps včetně montáže a pronájmu linky. Linky je možné zakoupit do vlastnictví uživatele nebo pronajmout. Připojení je provozováno na technologii 5 GHz 1 - 20 mbit nebo 10 GHz a jiné kmitočty 1 - 1,2 Gbps dle požadavku nebo kapacity a finančních možnostech uživatele. Tuto jsme schopni dodat od 1 Mbps do 1,2 Gbps. Kabelnet.cz provádí správu, servis i v případě pronájmu i inovaci této technologie. V současné době preferujeme technologii 5, 10, 24 a 70 GHz z neplacených kmitočtů a z placených a tudíž vyhrazených kmitočtů 11 GHz, možno i jiné.

Připojení je možné realizovat na území celé ČR. Cena konektivity může být navýšena o kolokační poplatky, poplatky za pronájem spojů nebo jiné místně specifické poplatky. Ceny uvedené v aktuálním ceníku jsou za připojení do stávající sítě na ethernetovém rozhraní našich zařízení.

Žádné datové limity ani FUP nejsou na těchto linkách aplikovány.


1 | 2 >>