Nové V.O.P.

31.08.2011 23:33

Vážení klienti od 1.10.2011 vstoupí v platnost tyto nové Všeobecné Obchodní podmínky s kterýma si dovolujeme Vás seznámit níže:

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací fyzická osoba podnikatel Filipová Ludmila které jsou součástí dohody o sdílení přístupu k síti Internet a dalších souvisejících služeb (dále též jen „podmínky“)

Čl. 1 PŘEDMĚT a podmínky uzavření DOHODY

1.1                Fyzická osoba podnikatel FILIPOVÁ Ludmila se sídlem Praha 9, Jablonecká 416 / 58, IČO: 75122111, DIČ CZ435818113, Osvědčení číslo: 2229 (dále též jen „sdílející“)  se zavazuje zajistit v souladu s těmito podmínkami spolusdílejícímu služby elektronických komunikací zejména přístup k síti Internet a jejím službám prostřednictvím pevného nebo rádiového připojení k datové síti sdílejícího v souladu s zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen zákon), jakož i další služby, které si spolusdílející dohodl a k kterým se zavázal jejich označením na příslušné dohodě o sdílení přístupu k síti Internet (dále jen objednané služby).

1.2               Poskytování objednaných služeb se realizuje prostřednictvím přípojky k datové síti sdílejícího, která se nachází vně nebo uvnitř nemovitosti na adrese
uvedené v dohodě o sdílení přístupu k síti Internet (dále jen .dohoda.) jako místo instalace a která je považována za koncový bod sítě sdílejícího (dále jen koncové místo). Předávacím místem se rozumí u pevného kabelového připojení poslední přístupné zařízení sdílejícího, u rádiového připojení se
předávacím místem rozumí přístupový bod sdílejícího (dále jen předávací místo).

1.3               Spolusdílející se zavazuje plnit své povinnosti dle těchto podmínek a za dohodnuté služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami uvedenými v dohodě a těchto podmínkách. V případě že, spolusdílející nevrátí sdílejícímu podepsanou dohodu má se za to že, uhrazením prvního pravidelného poplatku dle ceníku za objednané služby v jeho plné výši spolusdílejícím je považováno za souhlasný projev vůle spolusdílejícího s touto dohodou, ceníkem a podmínkami dohody a takováto dohoda včetně platného ceníku a podmínek dohody se stává pro obě dohodnuvší se strany platnou a účinnou.

1.4               Objednané služby uvedené v dohodě mohou být změněny dohodou dohodnuvších se stran v rozsahu možností sdílejícího. Návrh na změnu objednaných služeb je dohodnuvší se strana povinna sdělit druhé dohodnuvší se straně zpravidla ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před zamýšlenou
účinností navrhované změny. Změnu objednaných služeb nelze zpravidla provést častěji než jedenkrát za 1 (jeden) kalendářní měsíc.

Čl. 2 Obsah a poskytování služeb

2.1 Spolusdílející bere na vědomí, že sdílející nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb, nebo za informace, údaje a data dostupná v síti
Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných služeb, ani za přenos údajů a dat prostřednictvím sítě Internet,
ani za funkčnost a provozuschopnost propojení koncového zařízení spolusdílejícího s koncovým místem.

2.2 Sdílející je povinen poskytovat služby v souladu s obecně závaznými předpisy.

2.3 Aktuální specifikace služeb a informace o doplňkových službách jsou uveřejňovány na internetových stránkách sdílejícího www.kabelnet.cz; specifikace Služeb je součástí Všeobecných podmínek.

2.4 Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za užívání Služeb a jeho důsledky. Poskytovatel dále neodpovídá za funkčnost ani provozuschopnost propojení Koncového zařízení účastníka s Koncovým místem, popř. zařízeními Poskytovatele včetně doplňkových zařízení umístěných za koncovým místem.

2.5 Podmínkou pro uzavření Smlouvy je předložení dokladů osvědčujících zejména totožnost žadatele o uzavření Smlouvy a právo užívat místo instalace a předložení dalších dokladů v rozsahu přiměřeném účelu Smlouvy.

2.6 Poskytovatel je oprávněn požadovat po účastníkovi složení záruk dle aktuálního Ceníku.

2.7 Poskytovatel je oprávněn zavést dodatečné způsoby ochrany sítě nebo služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch účastníka nebo sítě.

2.8 Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy v případě, že účastník neplnil a/nebo neplní své závazky vůči Poskytovateli nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit.


Čl. 3 ZAŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB

3.1 Technická zařízení, prostřednictvím kterých jsou objednané služby dodávány a jejichž součásti jsou ve výlučném vlastnictví sdílejícího (dále jen zařízení sdílejícího) a ten je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat.
3.2 Spolusdílející je povinen si zabezpečit, pokud se dohodnuvší strany nedohodnou jinak, legální hardwarové a softwarové prostředky (včetně jejich
instalace), vstupní a výstupní zařízení a jejich funkčnost potřebné pro připojení ke koncovému místu (dále jen .koncové zařízení spolusdílejícího.). Sdílející
neodpovídá za funkčnost či provoz koncového zařízení spolusdílejícího.
3.3 Spolusdílející se zavazuje řádně používat zařízení sdílejícího a doplňková zařízení, zejména se spolusdílející zavazuje nepřipojovat k zařízení sdílejícího ani k doplňkovým zařízením žádné přístroje, které nebyly schváleny sdílejícím nebo které nesplňují požadavky příslušných bezpečnostních, technických a právních předpisů platných v České republice.
3.4 Spolusdílející je povinen vrátit zařízení sdílejícího nebo doplňkové zařízení nejpozději do 7 dnů od ukončení dohody, a to na své náklady a nebezpečí.
3.5 Jestliže spolusdílející nevrátí zařízení sdílejícího nebo doplňkové zařízení ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci nebo jej vrátí ve stavu nefunkčním nebo ve stavu, který zjevně neodpovídá běžnému opotřebení, je sdílející oprávněn účtovat spolusdílejícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100% jeho hodnoty platné v den uzavření dohody.
3.6 Spolusdílející není oprávněn se zařízením sdílejícího ani s doplňkovým zařízením jakýmkoliv způsobem nakládat. Spolusdílející nesmí zejména změnit
místo jeho instalace bez vědomí sdílejícího, poskytovat jej jako zástavu nebo jej vyvézt mimo území České republiky. Spolusdílející není oprávněn do zařízení sdílejícího ani do doplňkových zařízení jakkoli zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od sdílejícího písemné oprávnění.
3.7 Spolusdílející je povinen informovat sdílejícího o zcizení, krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození Zařízení nejpozději do 24 hodin od vzniku takové
události. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození Zařízení nebo jeho části dle předchozí věty, má spolusdílející právo na jeho výměnu, a to po zaplacení náhrady škody sdílejícímu.
 

Čl. 4 UŽÍVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB SPOLUSDÍLEJÍCÍM

4.1 Spolusdílející se zavazuje poskytnout sdílejícímu veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu dohody.
4.2 Spolusdílející je povinen zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů, informovat sdílejícího o každé změně údajů spolusdílejícího nebo plátce uvedených v dohodě (zejm. telefonní spojení, adresy, MAC adresy počítače).
4.3 Je-li pro realizaci dodávky objednaných služeb nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení spolusdílejícího, je spolusdílející povinen ji na své náklady zabezpečit. Spolusdílející se zavazuje seznámit se se zásadami obsluhy síťových služeb a operačních systémů, jejichž znalost je nezbytná k užívání objednaných služeb.
4.4 Spolusdílející tímto uděluje sdílejícímu nebo sdílejícím pověřené osobě nebo firmě souhlas s prováděním prací souvisejících s dodávkou objednaných služeb, opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží apod. zařízení sdílejícího a doplňkového zařízení v prostorách místa instalace, a pokud to bude nezbytné pro plnění předmětu dohody i do ostatních prostorů nemovitosti, ve které se nachází koncové místo, a to za přítomnosti spolusdílejícího či jeho zástupce případně pokud to vyžadují okolnosti i v jejich nepřítomnosti (zejména objekty s kabelovým rozovodem nebo dostupné klíčem nebo jiným prostředkem pro vstup). Za účelem plnění dohody se spolusdílející zavazuje umožnit na požádání sdílejícímu nebo sdílejícím pověřené firmě přístup do prostor místa instalace po celou dobu trvání dohody, jakož i v souvislosti s jejím ukončením nebo i po jejím ukončení (po ukončení se rozumí zejména objekty s kabelovým rozovodem nebo dostupné klíčem nebo jiným prostředkem pro vstup). Za účelem plnění dohody je spolusdílející povinen v případě Instalace nebo umístění zařízení v prostorech které nejsou jeho vlastnictvím si obstarat souhlas vlastníka(ú) objektu nebo jím pověřeného správce v případě že, tento souhlas si spolusdílející neopatří nenese sdílející žádnou odpovědnost za důsledky z
toho vyplývající. Sdílející má za to že, si spolusdílející tento souhlas opatřil a to i v případě pokud ho spolusdílející při instalaci nepředloží. Spolusdílející nese veškerou odpovědnost spojenou s důsledky které vzniknou v případě že, si tento souhlas neobstaral nebo ho při instalaci nepředložil. Sdílející si vyhrazuje právo ponechat zařízení související s Instalací a provozem připojení na místě a to i po ukončení dohody.
4.5 Po dobu trvání dohody může být spolusdílejícímu poskytnuta nevýhradní a nepřevoditelná licence na užívání software sdílejícího potřebného k
provozování objednaných služeb na základě samostatné licenční smlouvy mezi spolusdílejícím a sdílejícím. Pokud spolusdílející poruší podmínky licence
na využití software sdílejícího, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení dohody. Sdílející si vyhrazuje právo před instalací software sdílejícího do
koncového zařízení spolusdílejícího provést na koncovém zařízení spolusdílejícího antivirovou kontrolu. Provedením antivirové kontroly sdílející v žádném
případe nezaručuje, že antivirová kontrola zjistí a odstraní veškeré viry na koncovém zařízení spolusdílejícího.
4.6 Spolusdílející bere na vědomí a souhlasí s tím, že sdílející vede elektronickou databázi spolusdílejícím uskutečněných operací v rámci sítě sdílejícího i mimo ni. Spolusdílející tímto uděluje souhlas sdílejícímu s případným měřením objemu přenesených dat technickými prostředky sdílejícího, popř. jinými činnostmi obdobného charakteru.
4.7 Spolusdílející bere na vědomí, že instalace, používání, kontrola, údržba, opravy a odstranění zařízení sdílejícího a doplňkových zařízení může vést k výpadku objednaných služeb, případně vést ke ztrátě dat na koncovém zařízení spolusdílejícího. Spolusdílející je výlučně odpovědný za provedení zálohování dat na koncovém zařízení spolusdílejícího a sdílející nenese jakoukoliv odpovědnost za to, zda spolusdílející takové zálohování dat provedl či nikoliv.
4.8 Sdílející přidělí spolusdílejícímu IP adresu, kterou je sdílející oprávněn měnit, pokud si tak vyžádají technické, provozní nebo organizační důvody na
straně sdílejícího. Spolusdílející se zavazuje se svou IP adresou nakládat jako s důvěrným údajem. Spolusdílející nese odpovědnost za použití své IP
adresy, za veškeré materiály, informace a údaje umístěné na domovské stránce spolusdílejícího, jakož i za informace a údaje použité spolusdílejícím v
souvislosti s užíváním objednaných služeb. Spolusdílející bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené údaje
mohou být napadeny nebo ztraceny. Spolusdílející bere na vědomí, že při užívání objednaných služeb nebo jiných služeb on-line, existují či mohou
existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení spolusdílejícího. Sdílející nenese žádnou
odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající nebo jinak se vztahující k takovému přístupu třetích osob do koncového zařízení spolusdílejícího nebo k jakékoli
ztrátě dat spolusdílejícího umístěných na koncovém zařízení spolusdílejícího ani za případné užívání takových aplikací spolusdílejícím.
4.9 Spolusdílející se dále zavazuje:  a) Užívat Služby v souladu s jejich Specifikací, těmito Všeobecnými podmínkami a účinnými obecně závaznými právními předpisy; spolusdílející je povinen neprodleně informovat sdílejícího písemně nebo e-mailem o každé změně Služeb, kterou spolusdílející neinicioval nebo mu nebyla ze strany sdílejícího oznámena.

b) Nezasahovat do zařízení sítí spolusdílejícího, neměnit nastavení koncových zařízení ve vlastnictví spolusdílejícího;

c) Nepřipojovat ke Koncovému místu, ani k doplňkovému zařízení taková zařízení, jejichž povaha, účel nebo užití nejsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy či Všeobecnými podmínkami.

d) Neužívat Službu způsobem nebo k účelům porušujícím obecně závazné právní předpisy nebo práva třetích osob. Účastník zejména nesmí podnikat jakékoli pokusy o vstup do sítí, systémů či služeb, pro které nemá předem zajištěno příslušné oprávnění či souhlas od jejich vlastníka či provozovatele.

e) Neuskutečňovat zlomyslná a obtěžující volání.
f) neporušovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví třetích stran, jako například autorská práva na software, filmy,hudbu a fotografie, nebo používání ochranných známek;
g) Spolusdílející se dále zavazuje nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje, kódy nebo prostředky ohrožující bezpečnost a integritu sítí sdílejícího či třetích stran, popř. koncových zařízení ostatních spolusdílejících
h) nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožujících bezpečnost sítě Internet a datové sítě sdílejícího nebo umožňující její narušování;
ch ) Zakazuje se vytvářet další sítě nebo provozovat dhcp servry a routry, rádiová zařízení bez vědomí sdílejícího. V případě zjištění takovýchto neohlášených zařízení - sítí bude uplatněn plně bod 4.10 bez vyjímky a sdílejícímu budou uhrazeny náklady času na zjištění těchto zařízení dle platného ceníku zejména dojde-li k narušení nebo omezení provozu sítě sdílejícího.
i) Posílat velké / objemné zprávy a soubory s úmyslem narušení serveru nebo e-mailového účtu;
j) Přetížení sítě Internetu nebo datové sítě sdílejícího, která má za následek, nebo která vede k snížení rychlosti, nebo částečnému, a nebo úplnému výpadku sítě;
4.10 Jakékoli porušení článku 4.9. nebo jakékoliv jiné jednání, které lze spravedlivě označit za zneužití objednaných služeb, způsobené spolusdílejícím je považováno za podstatné porušení této dohody a sdílející je oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb sdílejícímu, a to i bez předchozího upozornění; sdílející spolusdílejícímu opětovně zahájí dodávku objednaných služeb, a to zpravidla na spolusdílejícího písemnou žádost a po zaplacení příslušného poplatku dle ceníku, zjedná-li spolusdílející nápravu. V případě porušení některé této povinnosti je spolusdílející povinen zaplatit sdílejícímu pokutu ve výši 15 000 Kč za každé takové porušení. Zaplacením pokuty není spolusdílející zbaven jakékoliv odpovědnosti zejména trestní,
správní a finanční za jakékoliv i zde neuvedené porušení platné legislativy týkající se sítě Internet, kdy veškeré důsledky nese plně spolusdílející.

4.11 Spolusdílející výslovně souhlasí, že při zjištění nesmluveného přeprodávání služeb třetí straně bez vědomí sdílejícího je spolusdílející povinen okamžitě nejdéle však do

15-ti dnů od zaslání výzvy a mimořádného vyúčtování zaplatit pokutu ve výši 15000 Kč za toto porušení včetně úhrady rozdílu od dne připojení mezi svým aktuálním tarifem a tarifem určeným pro předprodej tedy tarifem garantovaných připojení se stejnou základní rychlostí. Dohoda může být okamžitě ukončena nebo smluvní vztah upraven s cenou na garantované připojení. Odpovědnost spolusdílejícího se řídí stejnými pravidly jako v bodě 4.10.

4.12 Sdílející je povinen poskytovat řádnou dostupnost k objednaným službám v rozsahu uvedeném v dohodě; tato povinnost nemůže být splněná, jestliže je sít přetížená. V této souvislosti jsou spolusdílející oprávněni využívat službu jen v rámci objednané základní rychlosti nebo i nižší.
4.13 Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany sdílejícího v důsledku porušení povinnosti spolusdílejícího, nezbavuje spolusdílejícího povinnosti platit poplatky dle dohody a těchto podmínek v souladu s aktuálním ceníkem sdílejícího.


Čl. 5 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH A ZÁVAD (REKLAMACE)

5.1 Při sdílení objednaných služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení popř. přerušení objednaných služeb. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení popř. přerušení předvídat, oznámí sdílející takovou skutečnost spolusdílejícímu vhodným způsobem předem (např. prostřednictvím elektronické pošty nebo informační internetové stránky sdílejícího).
5.2 Spolusdílející je povinen ohlásit omezení nebo přerušení poskytovaných objednaných služeb, závady na zařízení sdílejícího a na doplňkových
zařízeních (dále jen .závada.) sdílejícímu neprodleně po jejich zjištění.
5.3 Sdílející se zavazuje odstranit závady na své straně, znemožňují-li spolusdílejícímu zcela využívat služeb dle čl. 1.1., obvykle do 48 hodin maximálně do 5-ti dnů od jejich ohlášení spolusdílejícím sdílejícímu, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména neumožnění přístupu ke koncovému místu, přerušení dodávky elektrické energie apod. Přerušení obvykle netrvající déle než 5 dnů se nepovažuje za porušení dohody.
5.4 Náklady na odstranění závady nese sdílející s výjimkou případů, kdy závadu způsobil spolusdílející nebo je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení polusdílejícího. V takovém případě je sdílející oprávněn požadovat po spolusdílejícím náklady na odstranění závady a spolusdílející je povinen uhradit sdílejícímu tyto náklady na odstranění závady podle v té době aktuálně platného ceníku sdílejícího. Sdílející neodpovídá za funkčnost zařízení (zejména rádiová zařízení a jejich komponenty, ethernetové karty apod.) pro připojení spolusdílejícího, případné reklamace těchto zařízení si řeší spolusdílející samostatně.
5.5 Nebude-li závada mimo reklamaci zařízení koncového místa (zejména rádiová zařízení a jejich komponenty, ethernetové karty apod.) , která způsobí
přerušení užívání objednaných služeb, za kterou sdílející odpovídá a která byla řádně spolusdílejícím ohlášena odstraněna do 5-ti dnů od jejího ohlášení sdílejícímu, bude spolusdílejícímu na základě jeho písemné žádosti, vrácena příslušná poměrná část pravidelného poplatku za dobu, kdy objednanou službu nebylo možné pro závadu na straně sdílejícího vůbec využít.
5.6 V případě, že se spolusdílející domnívá, že objednané služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u sdílejícího. Vady v nesprávně vyúčtovaných pravidelných poplatcích popř. jiných platbách za objednané služby je uživatel povinen uplatnit do 30 (třiceti) dnů, jinak spolusdílejícího právo zanikne. Jiné vady objednané služby je spolusdílející povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5.7 Uplatnění reklamace proti výši účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za objednané služby nemá odkladný účinek a spolusdílející je povinen zaplatit účtovanou částku za poskytnuté objednané služby v plné výši do data splatnosti.
5.8 Sdílející je povinen vyřídit reklamaci proti výši účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za objednané služby nejpozději do 30 (třiceti) dnů
ode dne doručení reklamace nebo, vyžaduje-li vyřízení reklamace náročnější postup, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení reklamace. V případě kladného vyřízení reklamace je sdílející povinen vrátit spolusdílejícímu příslušnou neoprávněně účtovanou částku nejpozději do 30 (třiceti) dnů od vyřízeni reklamace. Nevyhoví-li sdílející reklamaci podle tohoto odstavce, je spolusdílející oprávněn uplatnit u zákonem tomu určeném správním úřadu své námitky proti způsobu vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.
5.9 Ostatní případy reklamací spolusdílejícího vyřídí sdílející podle jejich složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.
5.10 Spolusdílející bere na vědomí, že sdílející je povinen uhradit spolusdílejícímu náhradu škody v důsledku neposkytnutí objednané služby nebo vadného poskytnutí objednané služby pouze do výše jednoho pravidelného měsíčního poplatku, a výslovně s tímto omezením odpovědnosti sdílejícího za škodu souhlasí.
5.11 Spolusdílející se zavazuje uhradit poplatky podle aktuálně platného ceníku servisních poplatků sdílejícího za jakékoliv servisní úkony vyžádané spolusdílejícím nad rámec odstranění závad či poruch zařízení, které nese sdílející na své náklady podle článku 5. podmínek.


Čl. 6 POPLATKY ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY

6.1 Spolusdílející je povinen platit příslušné poplatky v souladu s dohodou nejpozději do 10 dne v měsíci pokud není dohodnuto jinak.
6.2 Aktivační, popř. vstupní poplatky se spolusdílející zavazuje uhradit nejpozději ke dni zprovoznění objednaných služeb.
6.3 Spolusdílející může obdržet mimořádné vyúčtování v souvislosti se změnou výše pravidelného poplatku, z administrativních příčin nebo v jiných odůvodněných případech (např. smluvní pokuty) bez předchozího písemného vyrozumění. Spolusdílející je povinen uhradit takové mimořádné vyúčtování ve lhůtě do 15 dnů od data obdržení vyúčtování.
6.4 Způsob a interval platby pravidelných poplatků mohou být měněny dohodou dohodnuvších se stran. Návrh na změnu způsobu nebo intervalu plateb
pravidelných poplatků je dohodnuvší se strana povinna sdělit druhé dohodnuvší se straně ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny.
6.5 Sdílející je oprávněn kdykoli za trvání dohody navrhnout spolusdílejícímu změnu výše pravidelných poplatků vhodným způsobem ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem. Uhrazení pravidelného poplatku v jeho nové výši spolusdílejícím je považováno za souhlasný projev vůle spolusdílejícího s touto změnou a takováto změna se stává pro obě dohodnuvší se strany platnou a účinnou.
6.6 Spolusdílející je povinen platit poplatky dané aktuálním ceníkem, jiné než pravidelný poplatek (např. servisní poplatek dle čl. 5.11. ve lhůtě do 15 dní od
data události, která je pro povinnost zaplacení poplatku rozhodná, pokud dohoda, podmínky nebo ceník nestanoví jinak.
6.7 Všechny poplatky uvedené v dohodě, podmínkách a ceníku bude spolusdílející hradit na bankovní účet sdílejícího, pokud není dohodnuto jinak, a to ve sjednaných lhůtách. Vzhledem k neměnným poplatkům se vyúčtování nezasílá. Zaslání je možné na písemnou žádost spolusdílejícího na jeho e-mailovou adresu. Mimořádné vyúčtování se zasílají doporučeně nebo jsou předána kurýrem, osobně či jiným obdobným způsobem a to spolusdílejícímu do vlastních rukou. Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet sdílejícího.
6.8 Spolusdílející nemá právo provádět jakékoliv srážky nebo změny poplatků a jiných plateb. Jestliže spolusdílející neprovede úhradu pravidelného poplatku nebo jiné platby dle dohody, podmínek nebo ceníku řádně a včas a prodlení s platbou bude delší než 5 dnů, sdílející může spolusdílejícímu bez předchozího oznámení omezit nebo přerušit objednané služby. Nezávisle na tom má sdílející právo od dohody odstoupit s okamžitou účinností způsobem uvedeným v čl. 7.7. těchto podmínek a žádat okamžitou náhradu škody a zaplacení smluvních pokut dle dohody, těchto podmínek a ceníku. V případě dohody na dobu určitou nebo minimálně určenou dobou náleží sdílejícímu poplatky za celou dobu trvání dohody a to i v případě že, služba nebyla využívána vůbec nebo jen po určitou část doby. V případě akcí se slevou náleží sdílejícímu při předčasném ukončení dohody ze strany spolusdílejícího doplatek za služby v plné výši dle platného ceníku v den podpisu dohody za objednanou službu pro celou dobu trvání dohody bez ohledu na délku doby využití objednané služby a výše slevy, kdy již uhrazené částky v plné nezlevněné výši je možné odečíst od celkové dlužné částky. V případě akcí se slevou náleží sdílejícímu při předčasném i běžném ukončení dohody ze strany spolusdílejícího doplatek za zařízení v plné výši dle platného ceníku v den podpisu dohody za zařízení pro celou dobu trvání dohody bez ohledu na délku doby využití objednané služby a výše slevy, kdy již uhrazené částky v plné nezlevněné výši je možné odečíst od celkové dlužné částky.
6.9 Sdílející je oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči spolusdílejícímu, vyplývající z dohody, a to jednostranným oznámením o započtení vůči
záloze dle čl. 6.3. s účinky dohody o započtení, přičemž přednostně se započte neuhrazená pokuta, dlužné poplatky, popř. náhrada škody způsobená sdílejícímu.
6.10 Spolusdílející bere na vědomí, že pro případ prodlení s platbami spolusdílejícího je sdílející oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokut není omezen nárok sdílejícího na náhradu škody v plné výši v penězích a výslovně s touto výší pokuty z dlužných částek souhlasí.
6.11 Pravidelné poplatky uhrazené spolusdílejícím na základě dohody dopředu, za období, po které spolusdílející v souvislosti s ukončením dohody již objednané služby nevyužíval, nepodléhají vrácení pouze v případě ukončení dohody odstoupením ze strany sdílejícího.
6.12 Sdílejícímu náleží po dobu platnosti dohody právo na úhradu pravidelných poplatků na základě dohody, podmínek a ceníku nezávisle na tom, zda spolusdílející skutečně využíval objednané služby.
6.13 Pokuty je spolusdílející povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 6.3. Zaplacením pokut není omezen nárok sdílejícího na náhradu škody v plné výši v penězích.
6.14 Aktuálně platný ceník je nedílnou součástí dohody a je spolusdílejícímu rovněž k dispozici na internetové stránce sdílejícího www.kabelnet.cz a nebo u sdílejícího.
 

Čl. 7 TRVÁNÍ A ZÁNIK DOHODY

7.1 Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s určením a vyznačením minimální doby trvání.
7.2 Dohoda je platná ode dne jejího podpisu oběma dohodnuvšími se stranami a účinná dnem zahájení dodávky objednaných služeb.

7.3 Dohodu nelze vypovědět má-li spolusdílející neuhrazené pravidelné poplatky nebo jiné pohledávky u sdílejícího. Trvá-li spolusdílející i po úhradě na ukončení dohody zašle opětovně spolusdílejícímu písemně výpověď nejdříve v den úhrady kdy za den úhrady je počítán den připsání všech dlužných částek na účet spolusdílejícího nebo výjimečně den úhrady v hotovosti spolusdílejícímu.
7.3 Spolusdílející i sdílející jsou oprávněni dohodu vypovědět pouze písemně bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 3 (tří) celých kalendářních měsíců ode dne účinnosti dohody, přičemž tato lhůta se nevztahuje na výpověď dle čl. 7.4 a 7.5.Výpovědní lhůta je 5 (pět) dnů a začíná plynout prvým dnem po dni kdy byla druhé dohodnuvší se straně doručena písemná výpověď.
7.4 Sdílející je oprávněn dohodu vypovědět v případě, že spolusdílející nepřijme návrh na změnu pravidelných poplatků učiněný podle čl. 6.5 této dohody.
Výpovědní lhůta v takovém případě je 5 (pět) dnů a začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla spolusdílejícímu doručena písemná výpověď sdílejícího.
7.5 Spolusdílející je oprávněn dohodu vypovědět v případě, že neakceptuje návrh na změnu pravidelných poplatků učiněný sdílejícím podle čl. 6.5. podmínek nebo v případě, že neakceptuje změnu těchto podmínek. Výpověď lze v takovém případě podat nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění nové výše poplatků nebo nových podmínek. Výpovědní lhůta je 5 (pět) dnů a začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla sdílejícímu doručena písemná výpověď spolusdílejícího.
7.6 V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena druhé dohodnuvší se straně 5. den po odeslání.
7.7 Sdílející je oprávněn odstoupit od dohody (a) v případě prodlení spolusdílejícího s platbou poplatků či jiných plateb podle dohody po dobu delší než 5 (pět) dnů, nebo (b) v případě podstatného porušení povinností spolusdílejícího vyplývajících ze dohody, nebo (c) jestliže sdílející změnou zákona nebude mít možnost dodávat služby, které tvoří předmět dohody, nebo (d) pokud dojde k ukončení dohody nebo smlouvy mezi sdílejícím a vlastníkem případně správcem příslušné nemovitosti, v níž se nachází koncové místo, případně i za podmínek uvedených v bodě 4.4 nebo (e) nastanou-li při instalaci koncového místa nepředvídané okolnosti, které sdílejícímu znemožní dodávku objednaných služeb, nebo (f) z jiných technických důvodů na straně sdílejícího znemožňujících sdílejícímu plnit předmět dohody po dobu delší než 30 (třicet) dnů, a nedojde-li k jiné dohodě dohodnuvších se stran, nebo (g) odvolá-li spolusdílející zmocnění podle čl. 8.6 této dohody, nebo (h) spolusdílející uvedl v dohodě nepravdivý údaj, neoznámil sdílejícímu změnu adresných údajů v dohodě nebo mu bezdůvodně odmítá poskytnout přiměřenou součinnost nebo za podmínek uvedených v bodě 4.4. Odstoupení od dohody je účinné doručením písemného odstoupení sdílejícího od této dohody spolusdílejícímu na adresu uvedenou v dohodě, popř. oznámil-li spolusdílející po dobu platnosti dohody změnu adresných údajů na poslední známou adresu spolusdílejícího.
7.8 Spolusdílející je oprávněn odstoupit od dohody v případě, že sdílející přestane dodávat objednané služby po dobu delší než 30 (třicet) dní.
Odstoupení od této dohody je účinné doručením písemného odstoupení spolusdílejícího od této dohody sdílejícímu.
7.9 Dohodnuvší se strany se dohodly, že v případě ukončení dohody jsou příspěvek na infrastrukturu, aktivační, popř. vstupní poplatky nevratné.
7.10 Po dobu plynutí výpovědní lhůty je sdílející oprávněn účtovat spolusdílejícímu pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky podle dohody a aktuálně platného ceníku, a spolusdílející je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik dohody nemá vliv na nárok sdílejícího na zaplacení dlužných částek za objednané služby ke dni ukončení dohody.
7.11 Vznikne-li v případě výpovědi nebo odstoupení od dohody spolusdílejícímu přeplatek na pravidelných poplatcích, je sdílející povinen tento přeplatek na základě písemné výzvy spolusdílejícího spolusdílejícímu vrátit do 60 (šedesáti) dnů od doručení písemné výzvy sdílejícímu s výjimkou případu postupu dle čl. 6.11.
7.12 Po ukončení dohody se sdílející zavazuje bez zbytečného odkladu své zařízení demontovat v nezbytném rozsahu tak aby byl zachován další provoz ostatním spolusdílejícím a to i za použití bodu 4.4. Kdy spolusdílející se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k takové demontáži. V případě, že spolusdílející neumožní demontáž zařízení sdílejícího, má sdílející nárok na náhradu způsobené škody. Zařízení bude demontováno v nezbytné míře po dohodě s spolusdílejícím.


Čl. 8 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Spolusdílející není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu sdílejícího převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající spolusdílejícímu z dohody na třetí osobu.
8.2 Spolusdílející tímto uděluje souhlas s postoupením práv a povinnosti vyplývající sdílejícímu z dohody na jinou společnost nebo fyzickou osobu, podrobenou jednotnému řízení ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku nebo převodem či prodejem.
8.3 Dohoda může být měněna písemnou dohodou dohodnuvších se stran nebo postupem uvedeným v dohodě. Tyto podmínky mohou být měněny sdílejícím. Sdílející je povinen o změně informovat spolusdílejícího nejméně jeden měsíc předem a nové podmínky zveřejnit na www.kabelnet.cz nebo u sdílejícího, popř. i jiným vhodným způsobem. Nevypoví-li spolusdílející smlouvu dle 7.5., stávají se pro něj nové podmínky závazné dnem uvedeným v takových nových podmínkách.
8.4 Dohodnuvší se strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, upravený dohodou a spory z ní vzniklé, se budou řídit občansko právním zákoníkem. Zároveň se dohoda řídí ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8.5 Spolusdílející prohlašuje, že byl při podpisu této dohody seznámen s platnými podmínkami sdílejícího pro dodávání objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení spolusdílejícího připojovaných ke koncovému místu, se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad a souhlasí s nimi.
8.6 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání dohody spolusdílející sdílejícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené v dohodě (dále jen "osobní údaje spolusdílejícího") pro účely všech systémů sdílejícího a pro komunikaci s spolusdílejícím o všech službách sdílejícího a v souvislosti s plněním předmětu této dohody sdílejícím (zejména informování o nových službách
sdílejícího, průzkumy spokojenosti s objednanými službami, nabídkové akce prováděné sdílejícím nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy - dohody s sdílejícím popř. technické zásahy související s dodáváním objednaných služeb prováděné sdílejícím nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy - dohody). V rozsahu výše uvedeného zmocnění je sdílející vzhledem k celosvětové působnosti sítě Internet rovněž oprávněn předávat osobní údaje spolusdílejícího do jiných států za účelem trestního a správního  řízení dále soudům a dalším zákony jiné země určeným úřadům požadujícím osobní údaje spolusdílejícího. Správcem osobních údajů spolusdílejícího podle zákona č. 101/2000 Sb. uvedených v této dohodě je sdílející. Spolusdílející byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn zmocnění kdykoliv odvolat s následky uvedenými v čl. 7.7. těchto podmínek.
8.7 Pro potřeby ceníku zejména různou dostupnost přístupových bodů se zavádí různé tarify které určují ceny a rychlosti připojení v závislosti na vzdálenosti od místa hlavního připojení nejčastěji optického nebo páteřního spoje dále také i podle dostupnosti. Lokality a jejich zařazení do tarifů upravuje ceník včetně dalších informací. Ostatní se uvádí do poznámky nebo číslovanému dodatku k dohodě. Cena může být stanovena i individuálně mimo nabízený tarif propočtem z aktuálního ceníku s ohledem zejména na rychlost připojení kdy propočtená cena a reálná rychlost nemusí na základě této individuální nabídky odpovídat žádnému z uvedených tarifů.
8.8 Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž sdílející obdrží jeden stejnopis a spolusdílející jeden stejnopis.

8.9 Není-li v těchto Všeobecných podmínkách ustanoveno a obecně má se za to, že jakákoliv činnost spolusdílejícího která je v rozporu z dobrými mravy, zákony, jiným nařízením, předpisem a to vzhledem k celosvětové působnosti sítě Internet v kterékoliv zemi je plně k tíži spolusdílejícího a sdílející má nárok na náhradu nákladů s tím spojených včetně ušlého zisku nebo jiných výdajů a ztrát.
 

 

8.10 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.října 2011.
Spolusdílející svým podpisem potvrzuje, že se s podmínkami řádně seznámil a souhlasí s jejich zněním.

V Praze dne .........

.............. ……………………..      ..............................................
Spolusdílející                             Sdílející