Změna v V.O.P. vyhlášení

20.09.2012 22:56

V Všeobecných obchodních podmínkách dochází k změně v bodu 6.8,  8.4 a 8.10

Stávající znění:

6.8 Spolusdílející nemá právo provádět jakékoliv srážky nebo změny poplatků a jiných plateb. Jestliže spolusdílející neprovede úhradu pravidelného poplatku nebo jiné platby dle dohody, podmínek nebo ceníku řádně a včas a prodlení s platbou bude delší než 5 dnů, sdílející může spolusdílejícímu bez předchozího oznámení omezit nebo přerušit objednané služby. Nezávisle na tom má sdílející právo od dohody odstoupit s okamžitou účinností způsobem uvedeným v čl. 7.7. těchto podmínek a žádat okamžitou náhradu škody a zaplacení smluvních pokut dle dohody, těchto podmínek a ceníku. V případě dohody na dobu určitou nebo minimálně určenou dobou náleží sdílejícímu poplatky za celou dobu trvání dohody a to i v případě že, služba nebyla využívána vůbec nebo jen po určitou část doby. V případě akcí se slevou náleží sdílejícímu při předčasném ukončení dohody ze strany spolusdílejícího doplatek za služby v plné výši dle platného ceníku v den podpisu dohody za objednanou službu pro celou dobu trvání dohody bez ohledu na délku doby využití objednané služby a výše slevy, kdy již uhrazené částky v plné nezlevněné výši je možné odečíst od celkové dlužné částky. V případě akcí se slevou náleží sdílejícímu při předčasném i běžném ukončení dohody ze strany spolusdílejícího doplatek za zařízení v plné výši dle platného ceníku v den podpisu dohody za zařízení pro celou dobu trvání dohody bez ohledu na délku doby využití objednané služby a výše slevy, kdy již uhrazené částky v plné nezlevněné výši je možné odečíst od celkové dlužné částky.

Změna znění druhý řádek za druhou čárkou se text mění následovně:

.....sdílející může spolusdílejícímu omezit nebo přerušit objednané služby kdy o této skutečnosti předem informuje jedním nebo všemi z zde uvedených komunikačních kanálů tedy e-mailem, SMS nebo písemně na adresu kdy spolusdílející vychází z údajů uvedených v dohodě. Pokud spolusdílející sdílejícímu uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje, neoznámil změnu telefonního čísla, adresu pro doručování nebo e-mail adresu a zpráva sdílejícímu nebyla z těchto důvodů doručena má spolusdílející za to, že zpráva byla sdílejícímu doručena odesláním informace o omezení nebo přerušení objednané služby. Obnovení služby je zpoplatněno dle platného a aktuálního ceníku takzvaným reaktivačním poplatkem, kdy tento poplatek je splatný před obnovením dodávaných služeb. Po uhrazení všech dlužných částek a reaktivačního poplatku hotově sdílejícímu nebo po prokazatelném připsání na bankovní účet sdílejícího budou na telefonickou, e-mailovou nebo písemnou žádost spolusdílejícímu služby obnoveny.............

 

Nové znění:

6.8 Spolusdílející nemá právo provádět jakékoliv srážky nebo změny poplatků a jiných plateb. Jestliže spolusdílející neprovede úhradu pravidelného poplatku nebo jiné platby dle dohody, podmínek nebo ceníku řádně a včas a prodlení s platbou bude delší než 5 dnů, sdílející může spolusdílejícímu omezit nebo přerušit objednané služby kdy o této skutečnosti předem informuje jedním nebo všemi z zde uvedených komunikačních kanálů tedy e-mailem, SMS nebo písemně na adresu kdy spolusdílející vychází z údajů uvedených v dohodě. Pokud spolusdílející sdílejícímu uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje, neoznámil změnu telefonního čísla, adresu pro doručování nebo e-mail adresu a zpráva sdílejícímu nebyla z těchto důvodů doručena má spolusdílející za to, že zpráva byla sdílejícímu doručena odesláním informace o omezení nebo přerušení objednané služby. Obnovení služby je zpoplatněno dle platného a aktuálního ceníku takzvaným reaktivačním poplatkem, kdy tento poplatek je splatný před obnovením dodávaných služeb. Po uhrazení všech dlužných částek a reaktivačního poplatku hotově sdílejícímu nebo po prokazatelném připsání na bankovní účet sdílejícího budou na telefonickou, e-mailovou nebo písemnou žádost spolusdílejícímu služby obnoveny. Nezávisle na tom má sdílející právo od dohody odstoupit s okamžitou účinností způsobem uvedeným v čl. 7.7. těchto podmínek a žádat okamžitou náhradu škody a zaplacení smluvních pokut dle dohody, těchto podmínek a ceníku. V případě dohody na dobu určitou nebo minimálně určenou dobou náleží sdílejícímu poplatky za celou dobu trvání dohody a to i v případě že, služba nebyla využívána vůbec nebo jen po určitou část doby. V případě akcí se slevou náleží sdílejícímu při předčasném ukončení dohody ze strany spolusdílejícího doplatek za služby v plné výši dle platného ceníku v den podpisu dohody za objednanou službu pro celou dobu trvání dohody bez ohledu na délku doby využití objednané služby a výše slevy, kdy již uhrazené částky v plné nezlevněné výši je možné odečíst od celkové dlužné částky. V případě akcí se slevou náleží sdílejícímu při předčasném i běžném ukončení dohody ze strany spolusdílejícího doplatek za zařízení v plné výši dle platného ceníku v den podpisu dohody za zařízení pro celou dobu trvání dohody bez ohledu na délku doby využití objednané služby a výše slevy, kdy již uhrazené částky v plné nezlevněné výši je možné odečíst od celkové dlužné částky.
 
 

Stávající znění:

 

8.4 Dohodnuvší se strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, upravený dohodou a spory z ní vzniklé, se budou řídit občansko právním zákoníkem. Zároveň se dohoda řídí ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Změna doplnění na konci odstavce bodu o text:

 

Dojde-li k novelizaci zákona č. 127/2005 Sbírky o elektronických komunikacích a je-li nebo dostane se tímto dohoda včetně podmínek do rozporu s tímto zákonem nebo některé z ustanovení těchto podmínek by mělo být v rozporu se zákonem číslo 127/2005 Sbírky platí tento zákon a je nadřazen těmto podmínkám.

 

Nové znění:

8.4 Dohodnuvší se strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, upravený dohodou a spory z ní vzniklé, se budou řídit občansko právním zákoníkem. Zároveň se dohoda řídí ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li k novelizaci zákona č. 127/2005 Sbírky o elektronických komunikacích a je-li nebo dostane se tímto dohoda včetně podmínek do rozporu s tímto zákonem nebo některé z ustanovení těchto podmínek by mělo být v rozporu se zákonem číslo 127/2005 Sbírky platí tento zákon a je nadřazen těmto podmínkám.

 

Bod 8.10 kde se mění datum účinnosti podmínek.

 

8.10 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 22.října 2012 včetně.